Výukový materiál Wa-te jitsu

Zkušební řád Wa-te jitsu dó

Žákovské stupně          8 kyu,  7 kyu,  6 kyu5 kyu,  4 kyu,  3 kyu2 kyu1 kyu,

Mistrovské stupně      1. dan2. dan,  3. dan4. dan5. dan


1. kyu – základní techniky (kihon)

1. kyu – kombinace Kumite jitsu

2. kyu – základní techniky (kihon) a kombinace Kumite jitsu

3. kyu – základní techniky (kihon)

3. kyu – kombinace Kumite jitsu

4. kyu – základní techniky (kihon)

4. kyu – kombinace Kumite jitsu

5. kyu – základní techniky (kihon)

5. kyu – kombinace Kumite jitsu

6. kyu – základní techniky (kihon)

 

6. kyu – kombinace Kumite jitsu


7. kyu – základní techniky (kihon)

7. kyu – kombinace Kumite jitsu


Formy Wa-te jitsu dó

Happo asari –  Happo ataru –  Happo anko –  Happo shusei

Gen jitsu –  Ippon san hirate shodaiDayroku
Dayroku EnjinTairitsu teHirate enjin

Naihanchi Shodan Naihanchi NidanNihanchi Sandan AnankuWankan (bunkai)Koshiki no RohaiWanshu
Oyadomari no Passai  a její ( bunkai 1 , bunkai 2 ,  )- GojushihoKiyatake no ChintoKuniyoshi no Kushanku (bunkai od 3:40)